แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหินแร่  เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีนายแสวง  พวงมาลัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๗ ตำบลท่ากระดาน  และนายบุญรวม  เกตุสุวรรณ  สารวัตรกำนันตำบลท่ากระดาน  ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านโดยนายแสวง  พวงมาลัยและครอบครัวได้มอบที่ดินจำนวน  ๑๐  ไร่  เป็นสถานที่ ตั้งโรงเรียนและได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้
      เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗  เป็นโรงเรียน
สาขาโรงเรียนบ้านนาและได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ในเวลาต่อมา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๕  โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่สามารถไปศึกษาต่อได้เนื่องจากอยู่ไกลชุมชนเมืองและเป็นพื้นที่ทุรกันดารรวมทั้งมีปัญหาอื่นๆ  ในปีเดียวกันคณะกรรมการศึกษา คณะครูและชุมชนชาวหินแร่ได้ร่วมทำบุญจัดทอดผ้าป่าข้าวเปลือกขึ้น เพื่อหางบประมาณจัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก  ๕  ไร่  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท
ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โรงเรียนได้เห็นความจำเป็นในการขยายการบริการด้านอาคารสถานที่ที่ยังมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมและจัดการศึกษาในอนาคต   คณะครูและชุมชนชาวบ้านหินแร่จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก  ๒๒  ไร่  รวมปัจจุบันนี้มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๗  ไร่  ซึ่งที่ดินที่ซื้อเพิ่ม  มีมูลค่า  ๒๒๐,๐๐๐  บาท
ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านหินแร่ตั้งอยู่เลขที่  367 หมู่ 22  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต  ประมาณ  34  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ประมาณ  40  กิโลเมตร
   

Free Web Hosting